Zamówienia publiczne  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 131668-2016 z dnia 2016-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zator
2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pasz dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze woj. małopolskie do magazynu zamawiającego na łączną ilość 100 ton z możliwością zmniejszenia zakupu do 15%. Pasza...
Termin składania ofert: 2016-06-02

Zator: Dostawa pasz dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze (woj. małopolskie)
Numer ogłoszenia: 88523 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131668 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, Plac Kościuszki 5, 32-640 Zator, woj. małopolskie, tel. 33 8412128, 602 464 243, faks 33 8410585.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna instytutu badawczego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pasz dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze (woj. małopolskie).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia była dostawa pasz dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze woj. małopolskie ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.71.00.00-8, 15.71.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALLER AQUA POLSKA Sp. z o.o., Nożynko, Czarna Dąbrówka, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 285000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 275000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 275000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 275000,00

 • Waluta: PLN .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej umowy z 2016-06-06

OGŁOSZENIE NA DOSTAWĘ ZBOŻA DLA RYB z 2016-05-24

Zator: Dostawa pasz dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze woj. małopolskie -
Numer ogłoszenia: 131668 - 2016; data zamieszczenia: 24.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze , Plac Kościuszki 5, 32-640 Zator, woj. małopolskie, tel. 33 8412128, 602 464 243, faks 33 8410585.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostlka organizacyjna instytutu badawczego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pasz dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze woj. małopolskie -.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pasz dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze woj. małopolskie do magazynu zamawiającego na łączną ilość 100 ton z możliwością zmniejszenia zakupu do 15%. Pasza ekstrudowana o poniższych parametrach: o rozmiarze: 2,0- 5,0mm skład: - białko: 25 - 40% - tłuszcz: 5 - 7% - węglowodany 35 - 45% - stabilność powyżej 3godz - bez frakcji pylistych, o współczynniku pokarmowym 1,2 spełniająca wymogi związane z ochroną środowiska odnośnie zanieczyszczeń substancjami metabolicznymi.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1pkt.6 i pkt.7 Ustawy Pzp: a/ termin wykonania -wrzesień 2016 r. b/ zastosowanie art.67 może wystąpić tylko w sytuacji ponadnormatywnego zapotrzebowania na paszę , której zamawiający nie był w stanie przewidzieć na dzień 23.05.2016r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.71.00.00-8, 15.71.10.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Pzp. a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22.ust.1 pkt.1 Ustawy Pzp. załączonego do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. - Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach oraz załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22. ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których dostępny potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. - Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22. ust.1 pkt.3 Ustawy Pzp załączonego do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. - Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22. ust.1 pkt. 4 Ustawy Pzp załączonego do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4.1 Zaświadczenie właściwego Inspektoratu Weterynaryjnego , że Zakład Wykonawcy jest pod nadzorem Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego i posiada numer identyfikacji weterynaryjnej . 4.2 Specyfikację techniczną oferowanej paszy (należy również podać parametry dotyczące stabilności paszy ) 4.3 Certyfikat jakości oferowanej paszy. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem do podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego. 5. Wymienione powyżej Załączniki są integralną częścią niniejszej SIWZ. Zakazuje się zmiany ich oryginalnej treści. 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w (art.25 ust. 1) Ustawy Pzp. zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert (art. 26 ust. 3 Ustawa Pzp.).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - wydłużony termin płatności - 30

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.http//bielsko.man.pl/fishrzd
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze Pl. Kościuszki 5, 32-640 Zator.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2016 godzina 10:00, miejsce: IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze Pl. Kościuszki 5 , 32-640 Zator.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania
w formacie PDF
SIWZ
Zał nr 1 do SIWZ
Zał nr 2 do SIWZ
Zał nr 3 do SIWZ
Zał nr 4 do SIWZ
 


Odpowiedzi na pytania - na końcu strony


OGŁOSZENIE NA ZAKUP CIĄGNIKA

Ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 65580-2016 z dnia 2016-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zator
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i osprzętem zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku Nr 2 do SIWZ - charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia...
Termin składania ofert: 2016-04-04

Zator: Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i osprzętem
Numer ogłoszenia: 88332 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65580 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, Plac Kościuszki 5, 32-640 Zator, woj. małopolskie, tel. 33 8412128, 602 464 243, faks 33 8410585.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna instytutu badawczego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i osprzętem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia była dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i osprzętem zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • URSON Zdzisław Wróbel, ul. Pogodna 1, 34-122 Wieprz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 160000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 160000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 160000,00

 • Waluta: PLN .


 

Ogłoszenie o wyborze

 

 

Dokumenty do pobrania/strong>
w formacie PDF
SSIWZ
Zał nr 1 do SIWZ
Zał nr 2 do SIWZ
Zał nr 3 do SIWZ
Zał nr 4 do SIWZ
Zał nr 5 do SIWZ
Zał nr 6 do SIWZ/a>
 
Odpowiedź 1 na pytania 2016-03-29
Odpowiedź 2 na pytania 2016-03-29

 

 


 

Główna
RZD Zator
Karp
Oferta
Łowisko
Historia karpia
FAQ
Zamówienia Publiczne
Zamówienia Publiczne
Przetargi

© 2000-2016 RZD Zator.   Wszelkie prawa zastrzeżone.